xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
 • Sarlós Boldogasszony szobra
 • Sportpark

Előterjesztések

2020. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

Veszélyhelyzetben hozott döntések előterjesztései
 1. Együttműködési megállapodás kötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel - melléklet
 2. 5306 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítése - melléklet
 3. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója
 4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása
 5. Ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal népkonyha működtetésére - melléklet
 6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról
 7. A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
 8. Határozati-javaslat - Működési célú pénzeszköz átadása
 9. Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv
 10. Határozati-javaslat - A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról
 11. Költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
2020. szeptember 30.
 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
2020. szeptember 23. 
 1. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
 2. A Vízközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4.sz. melléklet
 3. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása
 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 5. Alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítása
 6. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 7. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje módosításának jóváhagyása
 8. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, " Építési telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás - 1.sz. melléklet - 2. sz. melléklet
2020. augusztus 24.
 1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
 2. 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás
2020. július 8.
 1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás
 2. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására-pályázat beadása
2020. július 1.
 1. 2019. évi zárszámadási rendelettervezet - 1-9.sz. melléklet - 10.sz. melléklet - 11.sz. melléklet
 2. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
 3. 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítése - 1.sz.melléklet - 2.sz. melléklet
 4. Éves ellenőrzési jelentés - melléklet
 5. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről - melléklet
 6. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolója - melléklet
 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámoló - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet - 3.sz. melléklet
2020. június 24. 
 1. A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Veszélyhelyzetben hozott döntések előterjesztései
 1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítése, új közbeszerzés megindítása - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet
 2. A települési támogatásokról, valamint szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása
 3. A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) sz. rendelet módosítása
 4. Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi megvalósítása
2020. március 4.
 1. 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete - Rendelet - melléklet
 3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása - melléklet
 4. Helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
 5. Javaslat a 2020. évi kitüntetések adományozására - melléklet
2020. február 19.
 1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról - melléklet
 2.  2020. évi költségvetési rendelet - Rendelet tervezet - melléklet
 3.  Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása - mellékletei
 4.  Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5.  Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 6.  A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása
 7.  A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása
 8.  Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
2020. február 6.
 1.  Mánfa Község Önkormányzat Közbeszerzési terve
 2.  TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés megindítása - mellékletei
 3.  Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése - melléklet

2019. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

2019. december 17.
 1. Falugondnoki szakmai program módosítása
 2. Képviselői laptopok bérlése
 3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált tag megválasztása, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyása
2019. november 27.
 1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2019. I. félév (határozatok melléklet)
 2. Költségvetési rendelet módosítási javaslat (mellékletek)
 3. Falugondnoki szolgálat létrehozása
 4. Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadása
 5. Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
 6. Belső ellenőrzési terv 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai terv
 7. 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
 8. Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
 9. TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás (melléklet)
 10. Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület (melléklet)
 11. Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról II. (melléklet)
 12. 42/2019. (IX.18.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról hozott határozat módosítása
 13. 44/2019 (IX.18.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról szóló határozat módosítása
 14. Egyebek
2019. november 18.
 1. Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének megállapítása
 2. Egyebek
2019. október 21.
 1. A Helyi Választási Bizottság beszámolója
 2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása,
 3. A polgármester eskütétele,
 4. Az alpolgármester megválasztása,
 5. Az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása,
 6. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata,
 7. A szervezeti és működési szabályzat módosítása, bizottságok megválasztása.
2019. szeptember 18.
 1. Költségvetési rendelet módosítása - mellékletei
 2. Vízközmű gördülő fejlesztési terv módosítása - mellékletei
 3. Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme
 4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
 5. 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás - melléklete
 6. Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról - mellékletei
 7. Beszámoló a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról
 8. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra vonatkozóan - melléklete
2019. augusztus 28.
 1. Helyi választási bizottság tagjainak választása
2019. július 18.
 1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a "Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén" megnevezéső közbeszerzés megindítása II. /1.sz.melléklet; 2.sz. melléklet/
 2. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás
 3. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
2019. július 8.
 1. EBR 450546 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása
 2. Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója /1. sz. melléklet/
2019. június 19.
 1. Leipoldné Dicső Kitti c.r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének véleményezése /1.sz.melléklet/
 2. A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
 3. Beszámoló a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” (MFP-AEE/2019) számú alprogramra benyújtott pályázatról /1. sz. melléklet/
 4. Renault Trafic típusú kisteherautó bérbeadási feltételei /1. sz. melléklet/
 5. A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak  jóváhagyása /1-6 sz. melléklet/ 
2019. május 29.
 1. Zárszámadási rendelet elfogadása
 2. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
 3. Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezeti kinevezésének véleményezése
 4. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítése, 1.sz.melléklet
 5. Éves ellenőrzési jelentés; 1.sz. melléklet
 6. Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetéhez
 7. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló
2019. április 17.
 1. Közművelődési rendelet módosítása
 2. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló Bizottsági tag módosítása
 3. A Magyar Falu Program keretében „a nemzeti és helyi identitástudat erősítése „című pályázat
 4. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 5. Tehergépkocsi beszerzése
2019. március 6.
 1. 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete
 3. A határtetői kiskert ingatlanainak bérbeadásáról, annak feltételeiről és bérleti díjáról szóló 7/1995. (VIII.02.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 4. A szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása
2019. február 20.
 1. Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete
 2. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
 3. Mánfa Község Önkormányzat Eseti Közbeszerzési Szabályzata
 4. Mánfa Község Önkormányzat Közbeszerzési Terve
 5. "Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén" TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 kódszámú pályázatból projekt Bíráló bizottságának felkérése és ajánlattételi felhívás
 6. VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása
 7. VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása
2019. január 22.
 1. Közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása

 

2018. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

2018. november 28.
 1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása, mellékletei
 2. Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képező 5332/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 3. 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
 4. 2018. évi belső ellenőrzési terv módosítása - 1.sz.melléklete
 5. Belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv - 1.sz.melléklet, 2.sz.melléklet
 6. A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás - konzorciumi együttműködési megállapodás
 7. Állatállomány felszámolása
 8. A Volkswagen Transporter típusú kisbusz bérbeadási feltételeinek módosítása
 9. A kultúrház bérleti díjának módosítása
 10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról - határozatok: 2018. I. félév
2018. október 10.
 1. A képviselő-testület időközi polgármester-választást követő szervezete és működése
 2. Az önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatai és azok forrásai
2018. szeptember 26.
 1. Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása
 2. 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat
 3. 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás
2018. szeptember 19.
 1. Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása
2018. szeptember 19. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülése
 1. Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötéséről
 2. Helyi népszavazások elrendelése
2018. augusztus 29.
 1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
2018. augusztus 29. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülése
 1. A Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezéséről 
2018. július 11.
 1. Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa Község díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánítása - szóbeli előterjesztés
2018. július 4.
 1. Döntés kitüntetési javaslatról - zárt képviselő-testületi ülésen tárgyalva
 2. A helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 3. A képviselő-testület szervezete és működése
 4. Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása
 5. Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása (szakmai program)
 6. Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
 7. „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolója
 8. Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója
 9. Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának elfogadása (2 sz. melléklet)
 10. Egyebek - Tájékoztatás pályázatokról
2018. május 28.
 1. A Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása (1 sz. melléklet, sz. melléklet, 2/a sz. melléklet, sz. melléklet, sz. melléklet, 4/a sz. melléklet, sz. melléklet, sz. melléklet, sz. melléklet, sz. melléklet, sz. melléklet, 10 sz. melléklet, 11 sz. melléklet, 12 sz. melléklet13 sz. melléklet, 14 sz. melléklet)
 2. 2017. évi zárszámadási rendelettervezet (1-10 sz. mellékletek, 10/a sz. melléklet, 11 sz. melléklet)
 3. Éves ellenőrzési jelentés (jelentés)
 4. Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
 5. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről (átfogó értékelés)
 6. Szociális étkeztetés szakmai program elfogadása (szakmai program)
 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló (1 sz. melléklet, 2 sz. melléklet, 3 sz. melléklet)
 9. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 10. Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása
 11. Beszámoló kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről
 12. VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása
 13. VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása
 14. VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása
 15. Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása  (véleményezési dokumentáció)
2018. április 25.
 1. Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése
 2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
2018. március 6.
 1. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat (táblázatok)
 2. 2018. évi költségvetési rendelet (rendelettervezet, táblázatok)
 3. Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve (közbeszerzési terv)
 4. Kérelem támfal helyreállításához való hozzájárulásra (melléklet)
 5. Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata
2018. február 21.
 1. Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete (rendelettervezet, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet, 5. sz. melléklet)
 2. Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – településfejlesztési döntés
 3. Tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról (szakértői jelentés)
 4. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
 5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2017. évi határozatok)
 6. A szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása
 7. Az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése
 8. Beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról

Közmeghallgatás - diasorozat

 

2017. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

2017. december 29.
 1. Mánfa község településképi arculati kézikönyvének elfogadása (TAK)
 2. Mánfa településrendezési tervének Napelem-park kialakítását célzó módosításának elfogadása (1. szerkezeti terv2. szerkezeti terv, záróvéleményezési dokumentáció)
2017. december 7. 
 1. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat (2/a melléklet2/b melléklet, 3/a melléklet, 3/b melléklet4 melléklet)
 2. Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása
 3. Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv (1. melléklet, 2. melléklet)
 4. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
 5. Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról
2017. november 23.
 1. 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - szóbeli előterjesztés
2017. november 16.
 1. Víziközmű rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet)
 2. Mánfa Község egyes reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeiről és az ezekhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 3. Településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakban beérkezett vélemények megismerése, elfogadása és a partnerségi egyeztetés lezárása (véleményezési dokumentáció)
 4. A Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok számára
2017. szeptember 28.
 1. Döntés víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról
 2. Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása ( 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6.melléklet)
 3. Költségvetési rendelet módosítása (2/a melléklet2/b melléklet, 3/a melléklet3/b melléklet, 4 melléklet)
 4. TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása
 5. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
 6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (I. félév)
 7. Beszámoló a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról
 8. 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosítása és a módosított rekreációs célú földhasználati szerződés elfogadása
 9. Előzetes döntés Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotásáról
2017. szeptember 7.
 1. „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása - szóbeli előterjesztés
2017. augusztus 22.
 1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
 2. Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről
2017. július 5.
 1. Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése - szóbeli előterjesztés
2017. június 26.
 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása utólag, határozott időre szóló adómentesség biztosítása érdekében
 2. Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 3. Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről (2 melléklet, 3. melléklet)
 4. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása (mellékletek)
 5. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
 6. Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme
 7. Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása
 8. Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója
 9. Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása
2017. május 24.
 1. Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 2. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat rendelettervezet  és mellékletei
 3. 2016. évi zárszámadási rendelettervezet és mellékletei
 4. Éves ellenőrzési jelentés
 5. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016 évi tevékenységéről szóló beszámoló
 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 9. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
 10. A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017 (III.08.) sz. határozat módosítása
 11. Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala
 12. Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás
2017. április 10.
 1. ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása - szóbeli előterjesztés
2017. március 8.

 1. Mánfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslata (2/a számú melléklet; 2/b számú melléklet; 3/a számú melléklet; 3/b számú melléklet; 4 számú melléklet)
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása (rendelettervezet; 1 számú melléklet; 2 számú melléklet; 3 számú melléklet; 4 számú melléklet; 5 számú melléklet; 6 számú melléklet; 7 számú melléklet)
 3. Új etikai kódex elfogadása
 4. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 5. Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítás
 6. Településrendezési döntések meghozatala
 7. Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére - szóbeli előterjesztés
 8. Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása - szóbeli előterjesztés

 

2017. február 23.
 1. Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezet (rendelettervezet, 1. számú melléklet; 2. számú melléklet; 3. számú melléklet; 4. számú melléklet; 5. számú melléklet; 6. számú melléklet)
 3. A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása
 4. Kultúrház bérleti díjának változtatása
 5. Forgalmi rend változása
 6. A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása
 7. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása
 8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (1. számú melléklet; 2. számú melléklet)
 9. ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 
 10. Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátására
2017. január 17.
 1. Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése - szóbeli előterjesztés

 

 

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program