xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Határozatok

2024. évi Képviselő-testületi határozatok

12/2024. (III.4.) Mánfa Község Önkormányzat EHD elszámolás

11/2024. (III.4.) Mánfa község Vízkár elhárítási Tervének elkészítésére vállalkozó kiválasztása beszerzési eljárás megindítása

10/2024. (III.4.) Mánfa község közvilágításának korszerűsítése, valamint a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 8/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

9/2024. (III.4.) Mánfa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése

8/2024. (II.20.) A szociális étkeztetés személyi térítési díja és a települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

7/2024. (II.20.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

6/2024. (II.20.) Renault Trafic típusú falubusz bérleti díjának meghatározásáról szóló 13/2023. (II.20.) sz. határozat módosítása

5/2024. (II.20.) Falugondnok 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadása, valamint a Falugondnoki Szolgálat 2024. évi továbbképzési terve

4/2024. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat 2024. évi Közbeszerzési terve

3/2024. (II.20.) Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

2/2024. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

1/2024. (II.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2023. évi Képviselő-testületi határozatok

83/2023. (XII.11.) Működési célú pénzeszköz átadása

82/2023. (XII.11.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

81/2023. (XII.11.) Döntés az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításairól

80/2023. (XII.11.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

79/2023. (XII.11.) A 2023.évi költségvetési rendelet módosítása és a 2024. évi tervezési irányelvek meghatározása

78/2023. (XI.27.) Komló, 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátását érintő döntések meghozatala

77/2023. (XI.27.) Egyszeri cafeteria juttatás

76/2023. (XI.27.) Belső ellenőrzési terv 2024. évre és a 2024-2027. évi stratégiai terv

75/2023. (XI.27.) TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán 2. ütem” kivitelezése során a pótmunka elvégzéséhez többletforrás biztosítása

74/2023. (XI.27.) Mánfa község közvilágításának korszerűsítése, módosítás

73/2023. (XI.27.) Mánfa község településrendezési tervében lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata

72/2023. (XI.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

71/2023. (XI.27.) A Helyi választási bizottság tagjainak választása

70/2023. (X.30.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

69/2023. (X.30.) Síremlék javítási kártalanítás

68/2023. (X.30.) Mánfa Község Önkormányzat enerigamegtakarítási tervének jóváhagyása

67/2023. (X.30.) Mánfa község közvilágításának korszerűsítése

66/2023. (X.30.) A Mánfa halastavak és környezetének a jelenlegi használat szerinti övezetbe sorolása érdekében Mánfa község településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés, valamint a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

65/2023. (X.30.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Mánfa Község településrendezési eszköze módosításának elfogadása

64/2023. (X.11.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

63/2023. (X.11.) Döntés a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

62/2023. (X.2.) A háziorvosokkal és házi gyermekorvosokkal fennálló feladat-ellátási szerződések módosítása

61/2023. (X.2.) 2023. évi rendezvényterv-módosítás

60/2023. (X.2.) Mánfa Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata 2023. évi továbbképzési terve

59/2023. (X.2.) A polgármester által elrendelt élet- és balesetveszély elhárítására szolgáló pótmunka utólagos jóváhagyása és fedezet biztosítása

58/2023. (X.2.) Falugondnok 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása

57/2023. (X.2.) Falugondnok 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadása

56/2023. (X.2.) Gépjárművek igénybevételéről, használatáról és bérbeadásáról szóló szabályzat elfogadása

55/2023. (X.2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

54/2023. (X.2.) EBR 607 986 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása

53/2023. (VIII.23.) Villamosenergia közbeszerzéshez kapcsolódó intézkedések (KEF-hez való csatlakozás, fedezet biztosítás, konzorciumi megállapodás)

52/2023. (VIII.23.) Az ipari térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez többletfedezet biztosítása

51/2023. (VIII.23.) Sportpálya labdafogó háló építéséhez vállalkozó kiválasztása, beszerzés eredménytelenné nyilvánítása és új beszerzési eljárás megindítása

50/2023. (VIII.23.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Mánfa község közigazgatási területét érintően szükséges, Mánfa község településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán folyó eljárás véleményezési szakaszának lezárása, záró szakasz megindítása

49/2023. (VII.20.) „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

48/2023. (VII.17.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

47/2023. (VII.17.) 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás

46/2023. (VII.17.) Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képező 7304 Mánfa, Malomhegy 1. szám alatti lakóház jogcím nélküli lakáshasználati díjának megállapítása

45/2023. (VII.17.) TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén II. ütem” megnevezésű közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztása eljárás eredményhirdetése és az eljárást lezáró döntés meghozatala

44/2023. (VII.17.) Mánfa, Sportpálya labdafogó háló építéséhez vállalkozó kiválasztása, beszerzési eljárás megindításaeljárás megindítása

43/2023. (VI.26.) Csorba Győző Könyvtár 2022. évi beszámolója - melléklet

42/2023. (VI.26.) „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

41/2023. (VI.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

40/2023. (VI.26.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

39/2023. (VI.26.) Pályázat benyújtása A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” (MFP-UHJ/2023) számú alprogramra

38/2023. (VI.26.) Mánfa, beszerzési eljárás megindítása az ipari térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez

37/2023. (VI.26.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása és 2023. május 24-i határozatainak jóváhagyása

36/2023. (VI.26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

35/2023. (V.22.) Pénzeszköz átadás a Mánfai Sportegyesület részére

34/2023. (V.22.) nzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

33/2023. (V.22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

32/2023. (V.22.) Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

31/2023. (V.22.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása

30/2023. (V.22.) Éves ellenőrzési jelentés - melléklet

29/2023. (V.22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

28/2023. (V.15.) Mánfa, Budafa és a Malomhegy utcai ingatlanokon felújítási feladatok elvégzéséhez vállalkozó kiválasztása beszerzési eljárás megindítása

27/2023. (V.15.) A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén 2019, TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szemléletformálási tevékenység ellátására vállalkozó kiválasztása

26/2023. (V.15.) Fedezet biztosítása a Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén 2019, TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó telekcsoport újraosztási dokumentáció elkészítéséhez

25/2023. (IV.24.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

24/2023. (IV.24.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

23/2023. (IV.24.) Mánfa Község Önkormányzat enerigamegtakarítási tervének jóváhagyásáról szóló 48/2022. (X.18.) számú határozat módosítása

22/2023. (IV.24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

21/2023. (IV.14.) a Határtető 0598/21 hrsz-ú ingatlan eladásáról szóló 7/2023. (II.20.) számú határozat módosítása

20/2023. (IV.14.) A BARANYA-Víz Zrt. egyes törzsrészvényeinek kiadása, az önkormányzati víziközmű vagyon Magyar Államnak történő átadására vonatkozó Tranzakciós Szerződés tartalmának jóváhagyása, valamint BARANYA-Víz Zrt. Alapszabályának módosítása

19/2023. (III.06.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyásáról

18/2023. (III.06.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

17/2023. (III.06.) Mánfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

16/2023. (III.06.) a Volkswagen Transporter típusú gépjármű eladásának újratárgyalásáról

15/2023. (II.20.) Az energiaválság miatt Mánfa község közvilágítását érintő változások” tárgyú 60/2022. (XII.12.) sz. határozat módosítása

14/2023. (II.20.) Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

13/2023. (II.20.) Renault Trafic típusú falubusz bérleti díjának meghatározása

12/2023. (II.20.) Kultúrház bérleti díjának módosítása

11/2023. (II.20.) Volkswagen Transporter típusú gépjármű eladása

10/2023. (II.20.) TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán 2. ütem” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás megindítása

9/2023. (II.20.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Mánfa község közigazgatási területét érintően szükséges, Mánfa község településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

8/2023. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

7/2023. (II.20.) Határtető 0598/21 hrsz-ú ingatlan eladása

6/2023. (II.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5/2023. (I.30.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

4/2023. (I.30.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Mánfa község közigazgatási területét érintően szükséges, Mánfa község településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés

3/2023. (I.30.) Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása és „Mánfa Község Önkormányzat eseti beszerzési szabályzata”

2/2023. (I.30.) Mánfa Község Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési terve és Eseti Közbeszerzési szabályzat 2023

1/2023. (I.30.) A Mánfa Község Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának előkészítése

2022. évi Képviselő-testületi határozatok

63/2022. (XII.12.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üllésein hozott határozatok jóváhagyása

62/2022. (XII.12.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése

61/2022. (XII.12.) A BARANYA-Víz Zrt. közgyűlésének írásbeli határozathozatala során Mánfa Község Önkormányzata képviseletében leadott szavazat jóváhagyása - melléklet

60/2022. (XII.12.) Az energiaválság miatt Mánfa község közvilágítását érintő változások

59/2022. (XII.12.) A közvilágítás mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

58/2022. (XI.28.) Működési célú pénzeszköz átadása

57/2022. (XI.28.) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása

56/2022. (XI.28.) Kiskertek használatára vonatkozó új rekreációs célú földhasználati szerződés jóváhagyásáról

55/2022. (XI.28.) Belső ellenőrzési terv 2023. évre és a 2023-2026. évi stratégiai terv

54/2022. (XI.28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

53/2022. (XI.14.) Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztása beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új eljárás megindítása

52/2022. (X.18.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

51/2022. (X.18.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

50/2022. (X.18.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

49/2022. (X.18.) A Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztásáról

48/2022. (X.18.) Mánfa Község Önkormányzat enerigamegtakarítási tervének jóváhagyása

47/2022. (IX.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

46/2022. (IX.20.) Mánfa Község Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló szerződési feltételek meghatározása - melléklet

45/2022. (IX.19.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

44/2022. (VIII.29.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

43/2022. (VIII.29.) Döntés a 2022. szeptember 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programról

42/2022. (VIII.29.) Új közszolgáltatási szerződés kötése a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

41/2022. (VIII.29.) 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás

40/2022. (VIII.29.) A víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat

39/2022. (VIII.11.) A VP6-19.2.1-61-3-17 kódszámú felhívás változás bejelentésének elfogadása

38/2022. (VII.27.) „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

37/2022. (VII.20.) A Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervező kiválasztásáról

36/2022. (VII.1.) „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

35/2022. (VII.1.) Közfoglalkoztatási programok hatósági szerződésének hosszabbítása miatt önerő biztosítása

34/2022. (VI.29.) Pénzeszköz átadás a Mánfai Sportegyesület részére

33/2022. (VI.29.) Pénzeszköz átadás a Roma Herba Misszió Pécs-Mánfa-Komló Egyesület részére

32/2022. (VI.29.) Pénzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

31/2022. (VI.29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

30/2022. (VI.29.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

29/2022. (VI.29.) Csorba Győző Könyvtár 2021. évi beszámolója

28/2022. (VI.29.) Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításának elfogadása

27/2022. (VI.29.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projekthez többletforrás biztosítása

26/2022. (VI.29.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és 2022. május 27-i határozatainak jóváhagyása

25/2022. (V.25.) Falugondnoki álláshely betöltése

24/2022. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

23/2022. (V.25.) Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

22/2022. (V.25.) A Mánfán létesítendő sporttelephez kapcsolódó ingatlanvásárlás

21/2022. (V.25.) Éves ellenőrzési jelentés

20/2022. (V.25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19/2022. (IV.27.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

18/2022. (IV.27.) A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén - II. ütem, TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás

17/2022. (IV.27.) Mánfa, 5152 hrsz-ú ingatlan eladása

16/2022. (IV.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15/2022. (IV.6.) A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén - II. ütem, TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervező, műszaki ellenőr, és a közbeszerzési szakértő feltételes kiválasztásáról

14/2022. (III.9.) A falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása

13/2022. (III.9.) Mánfa Község Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési terve

12/2022. (III.9.) 2022. évi költségvetési rendelet

11/2022. (II.23.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

10/2022. (II.23.) Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

9/2022. (II.23.) 2022. évi költségvetési rendeletről

8/2022. (II.23.) Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása

7/2022. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2022. (II.16.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen

5/2022. (II.16.) A 3/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

4/2022. (II.16.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

3/2022. (I.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen

2/2022. (I.26.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

1/2022. (I.13.) A TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című pályázati kiírásra „Játszótér fejlesztése Mánfán” című pályázat benyújtásáról

 

2021. évi Képviselő-testületi határozatok

69/2021. (XII.16.) Adó visszatérítési - alszámla nyitási javaslat

68/2021. (XII.16.) Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

67/2021. (XII.8.) Belső ellenőrzési terv 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terv - mellékletek

66/2021. (XII.8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

65/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – F.J.

64/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – J.T.

63/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – F. A.

62/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – F.D.

61/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – J. K. K.

60/2021. (XI.29.) Döntés a térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

59/2021. (XI.29.) Takács Zsolt polgármester jutalmazása

58/2021. (XI.24.) Működési célú pénzeszköz átadása

57/2021. (XI.24.) Pénzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

56/2021. (XI.24.) Döntés a Mánfa, Budafa utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

55/2021. (X.27.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

54/2021. (X.27.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztása feltételes eljárás eredményhirdetéséről és az eljárást lezáró döntés meghozataláról

53/2021. (X.14.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyásáról

52/2021. (X.14.) a nemzetiségi önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

51/2021. (X.14.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosításáról

50/2021. (X.14.) A MFP-UHK/2021 kódszámú, „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” megnevezésű pályázat benyújtásához kapcsolódó tervezési feladatokról Mánfa község külterületén

49/2021. (X.14.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

48/2021. (X.14.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

47/2021. (IX.23.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

46/2021. (IX.3.) Mánfa Község Településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. sz. módosítása véleményezési szakaszának lezárása

45/2021. (VIII.25.) a Mánfa, Fábián Béla u. 12. szám alatti ingatlanban felhalmozódott lom hulladék konténerben történő elszállításáról, valamint ártalmatlanításáról

44/2021. (VIII.25.) a Mánfai Sportegyesület támogatásáról

43/2021. (VIII.25.) Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról

42/2021. (VIII.25.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról

41/2021. (VIII.25.) forrás biztosításáról a szociális célú tűzifa vásárlásához

40/2021. (VIII.11.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés eredménytelenné nyilvánítása és új feltételes eljárás megindítása

39/2021. (VII.21.) Szociális étkeztetés szakmai program módosításáról

38/2021. (VII.21.) Falugondnok munkaruha-juttatási szabályzatának elfogadásáról

37/2021. (VII.21.) Falugondnoki szakmai program módosításáról

36/2021. (VII.21.) a 28/2021. (VI.23.) sz. határozat módosításáról

35/2021. (VII.21.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó kivitelező kiválasztásához többletforrás biztosításáról és eredményhirdetésről

34/2021. (VII.21.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről és új feltételes eljárás megindításáról

33/2021. (VI.23.) Csorba Győző Könyvtár 2020. évi beszámolójáról - melléklet

32/2021. (VI.23.) Falunap szervezése

31/2021. (VI.23.) a Mánfa Fábián Béla u. 12. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásáról

30/2021. (VI.23.) a „Mánfai Mozaik” elnevezésű újság megjelentetéséről

29/2021. (VI.23.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

28/2021. (VI.23.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztásáról

27/2021. (VI.14.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról

26/2021. (VI.2.) Éves ellenőrzési jelentés 2020. 

25/2021. (VI.2.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázat közbeszerzési ajánlatkérése - 1. melléklet

24/2021. (V.28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról 

23/2021. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról 

22/2021. (V.21.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

21/2021. (V.19.) Mánfa Község Önrkományzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolójáról

20/2021. (V.7.) az 5016/3 és az 5016/1 hrsz-ú ingatlanok vételárának egy összegben történő kifizetéséről

19/2021. (IV.30.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyása- melléklet

18/2021. (IV.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

17/2021. (IV.22.) a Mánfa 5371/1/A/3, 5371/1/A/4 és 5371/1/A/5 ingatlanok értékesítéséről

16/2021. (IV.14.) a Mánfa, Forrás köz 5. szám alatti lakóingatlan előtti javítás anyagköltségének megtérítéséről

15/2021. (IV.14.) a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

14/2021. (III.31.) Mánfa Község Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervéről 

13/2021. (III.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

12/2021. (III.16.) a 9/2021. (III.1.) sz. határozat módosításáról

11/2021. (III.11.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

10/2021. (III.10.) a 2021. évi költségvetési rendeletről 

9/2021. (III.1.) a közfoglalkoztatási programra önerő biztosításáról

8/2021. (II.25.) a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

7/2021. (II.24.) a 2021. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásáról

6/2021. (II.22.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátásáráról

5/2021. (II.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

4/2021. (II.12.) Beszámoló a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2. ütem” megnevezésű pályázat benyújtásáról

3/2021. (II.8.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

2/2021. (I.22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

1/2021. (I.8.) Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

2020. évi Képviselő-testületi határozatok

57/2020. (XII.18.) A 2020. évi költésgvetési rendelet módosításáról

56/2020. (XII.16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

55/2020. (XII.11.) Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv

54/2020. (XII.11.) Működési célú pénzeszköz átadása

53/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Fazekas Dániel

52/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Fazekas Andor

51/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Jámbor Kata

50/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Boda Laura

49/2020. (XII.3.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

48/2020. (XII.3.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

47/2020. (XI.27.) Ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal népkonyha működtetésére

46/2020. (XI.27.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása

45/2020. (XI.27.) a Komlói Közös Öbnkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról

44/2020. (XI.27.) az 5306 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítéséről

43/2020. (XI.23.) Együttműködési megállapodás kötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel

42/2020. (IX.30.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

41/2020. (IX.23.) a 2020. évi kitüntetésekről szóló 14/2020. (III.4.) sz. határozat módosításáról

40/2020. (IX.23.) utólagos tájékoztatás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, "Építési telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról - 1. sz.melléklet - 2.sz.melléklet

39/2020. (IX.23.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról

38/2020. (IX.23.) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

37/2020. (IX.23.) az alpolgármester részére tiszteletdíj megállapításáról

36/2020. (IX.23.) a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

35/2020. (IX.23.) a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

34/2020. (IX.23.) A Vízközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásáról - 1.sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4.sz. melléklet

33/2020. (VIII.24.) a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról

32/2020. (VIII.24.) a forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

31/2020. (VII.8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására-pályázat beadása

30/2020. (VII.8.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás

29/2020. (VII.1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámolóról - 1.melléklet - 2. melléklet - 3. melléklet

28/2020. (VII.1.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról - melléklet

27/2020. (VII.1.) a Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójáról - melléklet

26/2020. (VII.1.) a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámolóról

25/2020. (VII.1.) az éves ellenőrzési jelentésről - melléklet

24/2020. (VII.1.) a 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítéséről

23/2020. (VI.24.) a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

22/2020. (V.27.) Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

21/2020. (V.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

20/2020. (V.21.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

19/2020. (V.15.) Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi megvalósításáról

18/2020. (V.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

17/2020. (IV.9.) közcélú adomány elfogadásáról való döntés

16/2020. (IV.8.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

15/2020. (IV.2.) a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról

14/2020. (III.4.) a javaslatról a 2020. évi kitüntetések adományozására

13/2020. (III.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról

12/2020. (III.4.) a 2020. évi költségvetési rendeletről

11/2020. (II.19.) a beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

10/2020. (II.19.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról

9/2020. (II.19.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról

8/2020. (II.19.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

7/2020 (II.19.) Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6/2020. (II.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról

5/2020. (II.19.) a 2020 évi költségvetési rendelet tervezetről I. forduló

4/2020. (II.19.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

3/2020. (II.6.) a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

2/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzés megindításáról

1/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési tervéről - melléklet


2019. évi Képviselő-testületi határozatok

69/2019. (XII.17.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme

68/2019. (XII.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyásáról

67/2019. (XII.17.) képviselői laptopok bérlése

66/2019. (XII.17.) falugondnoki szakmai program módosítása

65/2019. (XI.27.) laptop bérlésről.

64/2019. (XI.27.) Polgármester jutalmazásáról.

63/2019. (XI.27.) 44/2019. (IX.18) számú „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról" tárgyú határozat módosításáról

62/2019. (XI.27.) 42/2019. (IX.18) számú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról” tárgyú határozat módosításáról

61/2019. (XI.27.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról II.

60/2019. (XI.27.) Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület állapotáról.

59/2019. (XI.27.) TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásának utólagos tájékoztatásáról

58/2019. (XI.27.) Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

57/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

56/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

55/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

54/2019. (XI.27.) Belső ellenőrzési tervről 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai tervről.

53/2019. (XI.27.) Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

52/2019. (XI.27.) Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadásáról.

51/2019. (XI.27.)  falugondnoki szolgálat létrehozásáról.

50/2019. (XI.27.) Költségvetési rendeletmódosítási javaslatról.

49/2019. (XI.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

48/2019. (XI.18) Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének megállapításáról

47/2019. (X.21.) Szervezeti és működési szabályzat módosításáról

46/2019. (X.21.) Alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról

45/2019. (IX.18.) beszámolóról a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról

44/2019. (IX.18.) beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról

43/2019. (IX.18.) 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz
való csatlakozás

42/2019. (IX.18.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

41/2019. (IX.18.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

40/2019. (IX.18.) Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

39/2019. (IX.18.) beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra
vonatkozóan

38/2019. (IX.18.) Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása

37/2019. (VIII.28.) helyi választási bizottság tagjainak választása

36/2019. (VII.18.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

35/2019. (VII.18.) TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a
Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat
szabályozó megállapodás

34/2019. (VII.18.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés
megindítása II.

33/2019. (VII.8.) Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója

32/2019 (VII.8.) EBR 450546 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása

31/2019. (VI.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

30/2019. (VI.19.) Renault Trafic típusú kisteherautó bérbeadási feltételei

29/2019. (VI.19.) a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” (MFP-AEE/2019) számú
alprogramra benyújtott pályázatról szóló beszámoló

28/2019. (VI.19.)a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására

27/2019. (VI.19.) Leipoldné Dicső Kitti c.r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének
véleményezése

26/2019. (V.29.) Mánfa Község Önkormányzat résztulajdonát képező Mánfa, Fábián B. utcai
ingatlanok cseréje

25/2019. (V.29.) pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

24/2019. (V.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló

23/2019. (V.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló

22/2019. (V.29.) Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló

21/2019. (V.29.) Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetéhez

20/2019. (V.29.) éves ellenőrzési jelentés

19/2019. (V.29.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés
érvénytelenítése

18/2019. (V.29.) Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

17/2019. (IV.17.) tehergépkocsi beszerzése

16/2019. (IV.17.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

15/2019. (IV.17.) pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) számú alprogramra

14/2019. (IV.17.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló Bizottsági tag módosítása

13/2019. (III.6.) javaslat a 2019. évi kitüntetések adományozására

12/2019. (III.6.) mánfai postai szolgáltatás

11/2019. (III.6.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

10/2019. (III.6.) 2019. évi költségvetési rendelet

9/2019. (II.20.) a Plébánia közben található területrész ajándékozása

8/2019. (II.20.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

7/2019. (II.20.)  VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

6/2019. (II.20.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés megindítása

5/2019. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve

4/2019. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

3/2019. (II.20.) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámoló

2/2019. (II.20.) 2019. évi költségvetési rendelet

1/2019. (I.22.) közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása

2018. évi Képviselő-testületi határozatok

61/2018. (XI.28.) működési célú pénzeszköz átadása

60/2018. (XI.28.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

59/2018. (XI.28.) a kultúrház bérleti díjának módosítása

58/2018. (XI.28.) a Volkswagen Transporter típusú kisbusz bérbeadási feltételeinek módosítása

57/2018. (XI.28.) állatállomány felszámolása

56/2018. (XI.28.) a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás

55/2018. (XI.28.) belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv

54/2018. (XI.28.) 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása

53/2018. (XI.28.) a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

52/2018. (XI.28.) a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

51/2018. (XI.28) Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képező 5332/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

50/2018. (XI.28.) 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

49/2018. (XI.28.) 2018. november 25-i népszavazás eredményéről  szóló beszámoló

48/2018. (XI.22.) a VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 26/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

47/2018. (X.10.)  önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatai és azok forrásai

46/2018. (X.10.)  képviselő-testület szervezete és működése

45/2018. (IX.26.) 2019. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

44/2018. (IX.26.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

43/2018. (IX.19.) Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása

42/2018. (IX.19.) Helyi népszavazások elrendelése

41/2018. (IX.19.) Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötése és területcserét előkészítő bizottsági javaslat

40/2018. (VIII.29.) Forrás biztosításáról a szociális célú tűzifa vásárlásához

39/2018. (VIII.29.) Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezéséről

38/2018. (VII.11.) Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa Község díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

37/2018 (VII.4.) tájékoztató benyújtott pályázatokról

36/2018. (VII.4.) Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának elfogadása

35/2018. (VII.4.) Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója

34/2018. (VII.4.) „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolója

33/2018. (VII.4.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

32/2018. (VII.4.) Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása

31/2018. (VII.4.) a Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása

30/2018. (VII.4.) képviselő-testület szervezete és működése

29/2018. (VII.4.) kitüntetési javaslatról szóló döntés

28/2018. (V.28.) Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

27/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása

26/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása

25/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása

24/2018. (V.28.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről 

23/2018. (V.28.) Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása

22/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

21/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló

20/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

19/2018. (V.28.) szociális étkeztetés szakmai program elfogadása

18/2018. (V.28.) Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

17/2018. (V.28.) alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

16/2018. (V.28.) éves ellenőrzési jelentés

15/2018. (V.28.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

14/2018. (IV.25.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

13/2018. (IV.25.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

12/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

11/2018. (III.6.) a támfal helyreállításához való hozzájárulás iránti kérelem

10/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

9/2018. (III.6.) 2018. évi költségvetési rendelete

8/2018. (II.21.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról

7/2018. (II.21.) az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése

6/2018. (II.21.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

5/2018. (II.21.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

4/2018. (II.21.) beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2018. (II.21.) tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról

2/2018. (II.21.) Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításáról – településfejlesztési döntés

1/2018. (II.21.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program