napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2018. július 7.
  • Sarlós Boldogasszony szobra

Határozatok

2018. évi Képviselő-testületi határozatok

1/2018. (II.21.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete

2/2018. (II.21.) Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításáról – településfejlesztési döntés

3/2018. (II.21.) tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról

4/2018. (II.21.) beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

5/2018. (II.21.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

6/2018. (II.21.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

7/2018. (II.21.) az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése

8/2018. (II.21.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról

9/2018. (III.6.) 2018. évi költségvetési rendelete

10/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

11/2018. (III.6.) a támfal helyreállításához való hozzájárulás iránti kérelem

12/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

13/2018. (IV.25.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

14/2018. (IV.25.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

15/2018. (V.28.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

16/2018. (V.28.) éves ellenőrzési jelentés

17/2018. (V.28.) alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

18/2018. (V.28.) Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

19/2018. (V.28.) szociális étkeztetés szakmai program elfogadása

20/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

21/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló

22/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

23/2018. (V.28.) Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása

24/2018. (V.28.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről 

25/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása

26/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása

27/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása

28/2018. (V.28.) Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

29/2018. (VII.4.) kitüntetési javaslatról szóló döntés

30/2018. (VII.4.) képviselő-testület szervezete és működése

31/2018. (VII.4.) a Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása

32/2018. (VII.4.) Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása

33/2018. (VII.4.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

34/2018. (VII.4.) „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolója

35/2018. (VII.4.) Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója

36/2018. (VII.4.) Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának elfogadása

37/2018 (VII.4.) tájékoztató benyújtott pályázatokról

38/2018. (VII.11.) Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa Község díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

2017. évi Képviselő-testületi határozatok

1/2017. (I.17.) Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése

2/2017. (II.23.) Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2017. (II.23.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete

4/2017. (II.23.) Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének támogatása

5/2017. (II.23.) Kultúrház bérleti díjának változtatása

6/2017. (II.23.) Forgalmi rend változása

7/2017. (II.23.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

8/2017. (II.23.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

9/2017. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10/2017. (II.23.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

11/2017. (II.23.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása

12/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

13/2017. (III.08.) Köztisztviselői Etikai Kódex

14/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

15/2017. (III.08.) Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítása

16/2017. (III.08.) Településrendezési döntések meghozatala

17/2017. (III.08.) Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére

18/2017. (III.08.) Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása

19/2017. (IV.10.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása

20/2017. (IV.10.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

21/2017. (V.24.) Éves ellenőrzési jelentés

22/2017. (V.24.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

23/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

24/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

25/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása

26/2017. (V.24.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

27/2017. (V.24.) A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017. (III. 08.) sz. határozat módosítása

28/2017. (V.24.) Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala

29/2017. (V.24.) Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás

30/2017. (VI.26.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

31/2017. (VI.26.) Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről

32/2017. (VI.26.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

33/2017. (VI.26.) Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló

34/2017. (VI.26.) Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme

35/2017. (VI.26.) Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása

36/2017. (VI.26.) Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója

37/2017. (VI.26.) Mánfa, Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása

38/2017. (VII.5.) Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése

39/2017. (VIII.22.) Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

40/2017. (VIII.22.) Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

41/2017. (IX.7.) „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása

42/2017. (IX.28.) Víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról szóló döntés

43/2017. (IX.28.) Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

44/2017. (IX.28.)  TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása

45/2017. (IX.28.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

46/2017. (IX.28.) Lejárt határidejű határozatokról (I. félév) szóló beszámoló

47/2017. (IX.28.)  Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról szóló beszámoló

48/2017. (IX.28.) 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosításáról és a módosított rekreációs célú földhasználati szerződés elfogadása

49/2017. (IX.28.) Előzetes döntés a Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotása

50/2017. (XI.16.) Víziközmű rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása

51/2017. (XI.16.) Településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakban beérkezett vélemények megismerése, elfogadása és a partnerségi egyeztetés lezárása

52/2017. (XI.16.) Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok számára

53/2017. (XI.16.) Működési célú pénzeszköz átadása

54/2017. (XI.16.) Hohn Krisztina polgármester jutalmazása

55/2017. (XI.23.) 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

56/2017. (XII.7.) 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

57/2017. (XII.7.) Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása

58/2017. (XII.7.) Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv elfogadása

59/2017. (XII.7.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

60/2017. (XII.7.)  Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról

61/2017. (XII.29.) Mánfa község településképi arculati kézikönyvének elfogadása

62/2017. (XII.29.) Mánfa településrendezési tervének Napelem-park kialakítását célzó módosításának elfogadása

 

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu